Poradenství


Pozor na přefakturaci

Záměrem zákona je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. V současné době se však "náhradní plnění" snaží zajistit každý dodavatel aniž by zaměstnanával osoby se zdravotním postižením. Jedná se tak o tzv. přefakturaci - tedy vyhledání zaměstnavatele osob zdravotně postižených a využití jeho fakturačních údajů. Tímto způsobem však osoby zdravotně postižené nijak nepodporujete! 


Platná legislativa

Zákon č. 435 /2004 Sb. o zaměstnanosti

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_-_24._cervna_2014.pdf

 § 81 .. (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4% .

            (2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a) zaměstnáváním v pracovním poměru

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců , kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, 47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou 48) nebo obecně prospěšnou společností, 49) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). ..

§ 82 .. (1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm.

c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.


Prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb.

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/vyhlaska_518-2004_sb.pdf

 .. §18 .. (1) Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen "dodavatel") ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.  Školákům a studentům dodáme školní batohy i školní potřeby. Pro Vaši kanceláři dodáme široký sortiment kancelářských potřeb. Máte problém se zády? Vyberte si ze široké nabídky kancelářských židlí. Dodáváme i veškeré vybavení pro dílny, sklady, kanceláře za zajímavé ceny.

22. 9. 2023